POLSKI English
Jesteś w: SGH » Instytuty » Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

dr Przemysław Polak

Termin konsultacji:

E-mail: ppolak@sgh.waw.pl

Prowadzone zajęcia:

sygnatura:nazwa 
110531-0463Introduction to Business Information Systems 
130841-0463Computer Networks 
222231-0463Management Information Systems 
130840-0463Sieci komputerowe 
231220-0463Rozwój aplikacji biznesowych 
231800-0463Zintegrowane systemy zarządzania 
194511Seminarium licencjackie 
294511Seminarium magisterskie 

Komunikaty

Najbliższe konsultacje, piątek 18.III od 13.30 do 14.20 s. G-108
Next office hours: Mar-18 (Friday) 13.30-14.20 room G-108

W dniu 8 marca 2016 zapraszam wszystkich zapisanych na seminarium magisterskie na spotkanie, na godzinę 18.00 do sali A-113.
Będę mówił o możliwych formach pracy magisterskiej (studia przypadków, badania porównawcze, badania ankietowe),
a także o moich oczekiwaniach wobec magistrantów i prac magisterskich.
Proszę powiadomić kolegów/koleżanki o spotkaniu.


Oświadczenie

W ostatnich dniach zostałem wręcz zalany mailami od studentów, związanymi z planowaną dłuższą nieobecnością na 
zajęciach, sięgającą od miesiąca do nawet całego semestru, spowodowaną zwykle obowiązkami w pracy, wyjazdem
służbowym, itp. Maile te kończą się zwykle prośbą o możliwość zaliczenia eksternistycznie, w zmienionej formie, 
lub zapowiedzią przyjścia na konsultacje celem dowiedzenia się ode mnie, co było/będzie na zajęciach.
W związku z powyższym oświadczam, że nie będę odpowiadał na tego typu korespondencję. Nie będę także na
konsultacjach powtarzał informacji podanych na zajęciach. Przypominam, że zajęcia seminaryjne, ćwiczeniowe 
i laboratoryjne są w zasadzie obowiązkowe. W przypadkach nieobecności spowodowanej zdarzeniami losowymi, 
przede wszystkim oczekuję, że pozyskacie Państwo informacje o przebiegu zajęć od kolegów i koleżanek. 
Natomiast wszystkie kluczowe informacje, jak np. terminy składania prac, czy testów, znajdą się na stronie 
zajęć w Niezbędniku.
Jak Państwo wiedzą dość liberalnie patrzę na pojedyncze nieobecności, pod warunkiem spełnienia wymagań końcowych.
Nie zamierzam jednak zmieniać trybu zaliczeń poszczególnych przedmiotów. Jeżeli ktoś nie jest w stanie pogodzić 
trybu studiów dziennych i pracy, sugerowałbym raczej przeniesienie się na studia w trybie sobotnio-niedzielnym.


UWAGA! Katedra przeniesiona do bud. M na Madalńskiego 6/8
ATTENTION! The instituted was moved to building M on 6/8 Madalinskiego str.
tel. do pok. 229: +48 22 5649286


Publikacje

Polak P., The Acceptance of Social Media in Intra-organizational Relations in a Higher Education Institution, w: 
P. Kommers, P. Isaias (red.), Proceedings of the 13th International Conference e-Society 2015, s. 11-18, IADIS
Press, Madeira, 2015.

Wieczorkowski J., Pawełoszek I., Polak P., Software Standardization in the Context of the Innovativeness of 
Enterprise Operations, w: P. Kommers, P. Isaias (red.), Proceedings of the 13th International Conference e-Society 
2015, s. 215-222, IADIS Press, Madeira, 2015.

Polak P., Błędy w zastosowaniach BPMN w różnych aspektach zarządzania procesami biznesowymi, Studia Informatica 38,
Zeszyty Naukowe 878, s. 105-117, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2015.

Polak P., Serwisy społecznościowe w roli tradycyjnego serwisu internetowego organizacji - badanie opinii użytkowników,
w: Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy,
Zeszyt nr 44 część 2, s. 106-116, Katedra Mikroekonomi, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 2015.

Jurczyk-Bunkowska M., Polak P., Identyfikacja wymagań funkcjonalnych portali informacyjnych regionalnych systemów innowacji,
w: I. Pawełoszek, C. Stępniak (red.), Wiedza w przedsiębiorczości – aspekty technologiczne, organizacyjne i społeczne,
s. 21-31, Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 2015.

Polak P., Błędy terminologiczne w przedsięwzięciach informatycznych na przykładzie celów i wymagań funkcjonalnych,
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych nr 36/2015, s. 231-243, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2015.

Polak P., Wprowadzenie do projektowania systemów, w: K. Polańska (red.), Wstęp do informatyki gospodarczej. Zajęcia
laboratoryjne, s. 11-36, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2015.

Polak P., Cyfryzacja czytelnictwa książek wśród studentów – badanie międzynarodowe, w: Cyfryzacja i wirtualizacja 
gospodarki, Ekonomiczne Problemy Usług 117, Zeszyty Naukowe 852, s. 739-747, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2015.

Polak P., Wieczorkowski J., Big data: Three-aspect approach, w: Online Journal of Applied Knowledge Management,
Volume 2, Issue 2, s. 182-196, International Institute for Applied Knowledge Management, 2014.

Polak P., Social Networking Services in Intra-organizational Communication: The Case of the Warsaw School of 
Economics, w: Refereed Proceeedings of KM Conference 2014, s. 1-10, International Institute for Applied Knowledge 
Management, Blagoevgrad, 2014.

Polak P., Świadomość odpowiedzialności użytkownika za bezpieczeństwo wykorzystania nowych mediów na przykładzie 
bankowości elektronicznej, w: N. Majchrzak, A. Zduniak (red.), Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania 
i zagrożenia połowy XXI wieku, Edukacja XXI wieku nr 33, s. 413-420, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań, 2014.

Polak P., Wpływ notacji BPMN na podejście procesowe w zarządzaniu, w: J. Lichtarski, S. Nowosielski, G. Osbert-Pociecha, 
E. Tabaszewska-Zajbert (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – wiodące orientacje, Prace Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 340, s. 318-325, Wrocław, 2014.

Polak P., Standaryzacja stron internetowych organizacji – standard korporacyjny, a indywidualne potrzeby 
użytkownika, w: A. Nowicki, D. Jelonek (red.), Technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości, s. 20-29, 
Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 2014.

Polak P., Wykorzystanie serwisów społecznościowych w kontaktach uczelni wyższej ze studentami, w: J. Buko (red.), 
Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy. Tom 2, Ekonomiczne Problemy Usług 113, 
Zeszyty Naukowe 809, s. 303-311, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2014.

Polak P., Wieczorkowski J., Różnice międzykulturowe w wykorzystaniu mediów elektronicznych przez studentów, w: N. 
Dębowska, M. Walachowska, N. Starik (red.), Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań 
definicyjnych do praktycznych zastosowań, Edukacja XXI wieku nr 31, s. 367-375, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań, 2014.

Polak P., Applying Business Process Approach to Information Systems – the Case of Public Administration, w: 
Zarządzanie i Finanse, Vol. 11, Nr 3, s. 168-178, Uniwersystet Gdański, Gdańsk, 2013.

Polak P., Wykorzystanie mediów informacyjnych przez studentów w wybranych krajach należących i kandydujących do 
Unii Europejskiej, w: Społeczeństwo informacyjne – stan i perspektywy rozwoju, Nierówności społeczne a wzrost 
gospodarczy, Zeszyt nr 32, s. 297-309, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet 
Rzeszowski, Rzeszów, 2013.

Polak P., BPMN Impact on Process Modeling, w: M. Kirikova, J. Grabis (red.), Proceedings of the 2nd International 
Business and Systems Conference BSC 2013, s. 26-32, Riga Technical University, Riga, 2013.

Polak P., Zachowywanie treści stron przez użytkowników internetu, w: J. Buko (red.), Europejska przestrzeń 
komunikacji elektronicznej. Tom 1, Ekonomiczne Problemy Usług 104, Zeszyty Naukowe 762, s. 391-399, Uniwersytet 
Szczeciński, Szczecin, 2013.

Polak P., Incorporating New Media in Human to Human Communication – the Case of Occasional Greetings, w: P. 
Kommers, P. Isaias (red.), Proceedings of the International Conference e-Society 2013, s. 131-138, IADIS Press, 
Lisbon, 2013.

Polak P., Wieczorkowski J., The Specificity of Software for Distributed Organizations – the Proposal of an 
Enterprise Model, w: M.B. Nunes, P. Isaias, P. Powell (red.), Proceedings of the International Conference 
Information Systems 2013, s. 134-141, IADIS Press, Lisbon, 2013.

Polak P., Wieczorkowski J., An Approach to Analysis and Implementation. From the Waterfall Model to the Two-
Segmental Model of Information Systems Lifecycle, w: Business Informatics 3(25), s. 195-206, Wrocław University of 
Economics, Wrocław, 2012.

Polak P., Bariera ludzka w zastosowaniu podejścia procesowego w jednostkach administracji publicznej, w: J. 
Gołuchowski (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe 99, 
s. 67-72, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, 2012.

Polak P., Wieczorkowski J., Analysis and Implementation Phases in the Two-Segmental Model of Information Systems 
Lifecycle, w: M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (red.), Federated Conference on Computer Science and 
Information Systems FedCSIS 2012, s. 1041-1046, PTI, Wrocław, 2012.

Polak P., Rodowska A., Obawy dotyczące bezpieczeństwa różnych form bankowości elektronicznej, w: J. Goliński, K. 
Krauze, A. Kobyliński, M. Kobylińska (red.), Współczesne aspekty informacji. Tom IV, Monografie i Opracowania 589, 
s. 205-212, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2012.

Polak P., Internet and Traditional Information Sources – a Survey of Usage by Polish and Turkish Students, w: P. 
Kommers, P. Isaias (red.), Proceedings of the IADIS International Conference e-Society 2011, s. 125-132, IADIS 
Press, Avila, 2011.

Polak P., Wieczorkowski J., The Two-Segmental Model of Software Packages Lifecycle, w: P. Powell, M.B. Nunes, P. 
Isaias (red.), Proceedings of the IADIS International Conference Information Systems 2011, s. 291-295, IADIS Press, 
Avila, 2011.

Polak P., Wieczorkowski J., Badanie znajomości zagrożeń związanych z bankowością elektroniczną, w: C. Hales, B. 
Mikuła (red.), Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka, technologie, procesy, s. 223-230. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2011.

Polak P., Wieczorkowski J., Znaczenie instytucji państwa w funkcjonowaniu Internetu, w: Drogi dochodzenia do 
społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, Ekonomiczne Problemy Usług 67, 
Zeszyty Naukowe 650, s. 235-242, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2011.

Polak P., Wykorzystanie komunikacji tradycyjnej i elektronicznej na przykładzie życzeń okolicznościowych, w: Drogi 
dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, Ekonomiczne Problemy 
Usług 67, Zeszyty Naukowe 650, s. 616-623, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2011.

Polak P., Wieczorkowski J., Rozwój metod modelowania procesów biznesowych dla potrzeb wytwarzania systemów 
informatycznych, w: S. Nowosielski (red.), Podejście procesowe w organizacjach, Prace Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu nr 169, s. 266-272, Wrocław, 2011. 

Polak P., Wieczorkowski J., Gławiński P., Polak D., Wymagania stawiane aplikacji rozrachunkowej – zastosowanie 
architektury zorientowanej na usługi, w: J. Górski, C. Orłowski (red.), Integracja systemów informatycznych – nowe 
wyzwania, Automatyka i Informatyka 10, s. 9-16, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Gdańsk, 2011.

Polak P., Wieczorkowski J., Jakość informacji pozyskiwanej z Internetu – wykorzystanie tradycyjnych encyklopedii i 
Wikipedii, w: E. Ślachcińska, A. Zduniak (red.), Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, Edukacja XXI wieku nr 
24, s. 154-164, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań, 2011. 

Polak P., Wieczorkowski J., Państwo w wirtualnym świecie Internetu, w: D. Gizicka (red.), Społeczne wyzwania 
współczesnych państw, s. 57-66, Instytut Sądecko-Lubelski, Lublin, 2011.

Polak P., Knowledge of the Risks Associated with Electronic Banking – a Survey, w: P. Kommers, P. Isaias (red.), 
Proceedings of the IADIS International Conference e-Society 2010, s. 307-314, IADIS Press, Porto, 2010.

Polak P., Wieczorkowski J., Customization of Software Packages – Technology and Business Process Perspectives, w: 
M.B. Nunes, P. Isaias, P. Powell (red.), Proceedings of the IADIS International Conference Information Sysytems 
2010, s. 549-552, IADIS Press, Porto, 2010.

Polak P., Porównanie negocjacji zdalnych z wykorzystaniem funkcji doradczej i mediacyjnej systemu wspomagania 
negocjacji, w: J. Goliński, K. Krauze, A. Kobyliński, M. Grzywińska-Rąpca (red.), Współczesne aspekty informacji. 
Tom III, Monografie i Opracowania 574, s. 171-183, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2010.

Polak P., Przesłanki zastosowania architektury zorientowanej na usługi w systemach informatycznych uczelni 
wyższych, w: J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym ’10, s. 
395-402, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, 2010. 

Polak P., Oprogramowanie klasy MES jako część zintegrowanego systemu informatycznego, w: W. Chmielarz, J. 
Kisielnicki, T. Parys (red.), Informatyka Q Przyszłości, s. 64-72, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2010.

Polak P., Kobyliński A., Rola specjalności międzykierunkowych w popularyzacji studiów z informatyki gospodarczej, 
w: J. Korczak, I. Chomiak-Orsa, H. Sroka (red.), Systemy informacyjne w zarządzaniu, s. 269-277, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2010.

Polak D., Polak P., Wykorzystanie tradycyjnych źródeł i Internetu w pozyskiwaniu informacji przez studentów Szkoły 
Głównej Handlowej, w: E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Ekonomiczne Problemy Usług 57, 
Zeszyty Naukowe 597, s. 453-460, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2010. 

Polak P., Negocjacje z zastosowaniem systemu mediacyjnego, a tradycyjne negocjacje dla wielokryterialnego problemu 
decyzyjnego, w: J. Goliński, K. Krauze, A. Kobyliński, M. Grzywińska-Rąpca (red.), Współczesne aspekty informacji. 
Tom II, Monografie i Opracowania 570, s. 79-88, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2010.

Polak P., Wieczorkowski J., Źródła pozyskiwania informacji o bezpieczeństwie bankowości elektronicznej, w: A. 
Zduniak (red.), Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego, Edukacja XXI wieku nr 20, s. 292-297, 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań 2010.

Polak P., Information Systems Integration - the Proposal of Classification, w: J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski 
(red.), Advanced Information Technologies for Management – AITM 2009, Research Papers of Wrocław University of 
Economics, No. 85, s. 199-206, Wrocław University of Economics, Wrocław, 2009.

Polak P., Systems Analysis and Design in Polish Universities Curricula: Structured or Object-Oriented, w: A. Bajaj, 
S. Wrycza (red.), Systems Analysis and Design for Advanced Modeling Methods: Best Practices, s. 88-95, IGI Global – 
Information Systems Reference, Hershey, 2009.

Kamiński A., Polak P., Wieczorkowski J., The Methods of Analysis in the Process of Implementing MRP/ERP Integrated 
Information Systems, w: B. Kubiak, A. Korowicki (red.), Information Management, s. 360-367, Gdansk University 
Press, Gdańsk, 2009.

Polak P., Implementing Bologna Architecture – The Case of Business Informatics Curricula in Poland, w: H.R. Hansen, 
D. Karagiannis, H.-G. Fill (red.), 1st CEE Symposium on Business Informatics, s. 51-56, Österreichische Computer 
Gesellschaft, Wien, 2009.

Polak P., Międzyorganizacyjne systemy informacyjne – trendy, problemy, próba klasyfikacji, Roczniki Kolegium Analiz 
Ekonomicznych nr 19/2009, s. 73-91, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2009. 

Polak P., Portale korporacyjne jako środowisko integracji systemów informatycznych na uczelniach wyższych,  w: J. 
Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym ’09, s. 347-355, Akademia 
Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, 2009.

Polak P., Wieczorkowski J., Wsparcie podejścia procesowego przez systemy informatyczne z zastosowaniem koncepcji 
SOA, w: S. Nowosielski (red.), Podejście procesowe w organizacjach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu nr 52, s. 264-269, Wrocław, 2009. 

Polak P., Gałązka A., Znajomość form bankowości elektronicznej wśród posiadaczy kont bankowych, w: S. Partycki 
(red.), E-gospodarka E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, vol. 2, s. 478-482, Wydawnictwo KUL, Lublin, 
2009.

Polak P., On Classification of Information Systems Integration, w: J. Aidemark, S. Carlsson, B. Cronquist (red.), 
Proceedings of BIR’2009. The Eight International Conference on Perspectives on Business Informatics Research, s. 
213-214, Kristianstad University College, Kristianstad, 2009. 

Polak P., Prospects of Using Service Oriented Architecture in Interorganizational Integration, w: J. Korczak, H. 
Dudycz, M. Dyczkowski (red.), Advanced Information Technologies for Management – AITM 2008, Research Papers No. 35, 
s. 150-157, Wrocław University of Economics, Wrocław, 2008.

Polak P., Analiza i projektowanie systemów na uczelniach ekonomicznych – wyzwania wynikające z dwustopniowości 
studiów, w: Z. Huzar, Z. Mazur (red.), Inżynieria oprogramowania – od teorii do praktyki, s. 433-441, Wydawnictwa 
Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2008.

Polak P., Wieczorkowski J., Ograniczenia w powszechnym dostępie do bezprzewodowych sieci telekomunikacyjnych, jako 
bariera rozwoju e-społeczeństwa, Ekonomia i zarządzanie, Zeszyt 13, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, s. 
333-345, Politechnika Białostocka, Białystok, 2008.

Polak P., Programy studiów dwustopniowych z informatyki gospodarczej – analiza porównawcza, w: M. Pańkowska, T. 
Porębska-Miąc, H. Sroka (red.), Systemy wspomagania organizacji. SWO 2008. Informatyka ekonomiczna jako dziedzina 
nauki i dydaktyki, s. 551-557, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, 2008.

Polak P., Porównanie negocjacji bezpośrednich i zdalnych wspomaganych systemem mediacyjnym, w: J. Goliński, K. 
Krauze (red.), Współczesne aspekty informacji, Monografie i Opracowania 551, s. 265-271, Szkoła Główna Handlowa, 
Warszawa, 2008.

Polak P., Teaching Systems Analysis and Design in Polish Economic Universities: Structured or Object-oriented, w: 
S. Wrycza (red.), Proceedings of the Second AIS SIGSAND European Symposium on Systems Analysis and Design, s. 116-
120, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2007.

Kamiński A., Polak P., Wieczorkowski J., IT Strategy in an Integrated System Implementation Project, w: B. Kubiak, 
A. Korowicki (red.), Information Management, s. 177-183, Gdansk University Press, Gdańsk, 2007.

Polak P., Problemy powszechnego dostępu do usług bezprzewodowej transmisji danych, w: A. Szewczyk (red.), Problemy 
społeczeństwa informacyjnego, s. 837-843, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2007.

Polak P., Orientacja procesowa w zarządzaniu, a narzędzia integracji systemów, w: E. Niedzielska, H. Dudycz, M. 
Dyczkowski (red.), Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we 
Wrocławiu nr 1134, s. 133-141, Wrocław, 2006.

Polak P., Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie przemysłowym, Mega-Industry nr 3/2006, s. 54-55, BMP, Racibórz, 
2006.

Polak D., Polak P., Zmiany w programie laboratorium z informatyki gospodarczej na uczelniach ekonomicznych, w: A. 
Szewczyk (red.), Dydaktyka informatyki i informatyka w dydaktyce, s. 188-191, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 
2006.

Kamiński A., Polak P., Techniki przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego, 
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych nr 16/2006, s. 57-66, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2006.

Polak P., Analiza i projektowanie systemów na uczelniach ekonomicznych: strukturalnie czy obiektowo?, Roczniki 
Kolegium Analiz Ekonomicznych nr 16/2006, s. 387-396, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2006.

Kamiński A., Polak P., Wieczorkowski J., New Tendencies in Integration of Information Systems, w: B. Kubiak, A. 
Korowicki (red.), Information Management, s. 206-210, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2005.

Polak P., Rozproszony system wspomagania negocjacji – działanie funkcji mediacyjnej, w: T. Porębska-Miąc, H. Sroka 
(red.), Systemy wspomagania organizacji. SWO'2005, s. 522-528, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, 2005.

Kamiński A., Polak P., Wieczorkowski J., Podejście procesowe we wdrażaniu SIZ – narzędzia wsparcia metodyk, w: E. 
Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski (red.), Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Prace Naukowe 
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1081, s. 314-323, Wrocław, 2005.

Kamiński A., Polak P., Wieczorkowski J., Podejście procesowe we wdrażaniu SIZ – narzędzia modelowania procesów 
biznesowych, w: E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski (red.), Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, 
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1081, s. 278-287, Wrocław, 2005.

Polak P., Wieczorkowski J., Ewolucja spojrzenia na strategię informatyczną, w: M. Rószkiewicz, E. Wędrowska (red.), 
Informacja w społeczeństwie XXI wieku, Monografie i Opracowania 540, s. 99-107, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 
2005.

Polak P., Zdalne negocjacje wspomagane technologią informatyczną, w: S. Trzcieliński (red.), Nowoczesne 
przedsiębiorstwo, s. 250-256, Politechnika Poznańska, Poznań, 2005.

Kamiński A., Polak P., Wieczorkowski J., Narzędzia wspomagania integracji międzyorganizacyjnych procesów 
biznesowych, w: E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski (red.), Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, 
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1044, s. 487-495, Wrocław, 2004.

Polak P., Zastosowania metod optymalizacyjnych i sztucznej inteligencji we wspomaganiu negocjacji, w: T. Porębska-
Miąc, H. Sroka (red.), Systemy wspomagania organizacji. SWO'2004, s. 437-444, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 
Katowice, 2004.

Polak P., Polak D., Rokicka-Broniatowska A., Koncepcja ćwiczeń z informatyki gospodarczej dla studentów uczelni 
ekonomicznej – doświadczenia SGH, w: J. Goliński, D. Jelonek, A. Nowicki (red.), Informatyka ekonomiczna. Przegląd 
naukowo-dydaktyczny, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1027, s. 253-259, Wrocław, 2004.

Polak P., Wieczorkowski J., Systemy wspomagania negocjacji – zastosowania w przedsiębiorstwie XXI wieku, w: A. 
Łapińska, E. Wędrowska (red.), Informacja w społeczeństwie XXI wieku, s. 361-366, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 
Olsztyn, 2004.

Polak P., Rozproszony system wspomagania negocjacji realizujący funkcję doradczą i mediacyjną, Roczniki Kolegium 
Analiz Ekonomicznych nr 12/2004, s. 119-129, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2004.

Polak P., Od integracji technologii informatycznych do integracji informacji – pojęcie integracji w systemach 
informacyjnych, w: A. Szewczyk (red.), Informacja – dobra lub zła nowina,  s. 421-426, Uniwersytet Szczeciński, 
Szczecin, 2004.

Polak P., Wieczorkowski J., Wykorzystanie informatycznych narzędzi zarządzania procesami w cyklu życia systemów 
informacyjnych zarządzania, w: M. Romanowska, M. Trocki (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, vol. 2, s. 235-
248, Szkoła Główna Handlowa, 2004.

Polak P., Sieci komputerowe, w: A. Rokicka-Broniatowska (red.), Wstęp do informatyki gospodarczej, s. 269-307, 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, 2002, 2001.

Polak P., Systemy wspomagające procesy podejmowania decyzji, w: A. Rokicka-Broniatowska (red.), Wstęp do 
informatyki gospodarczej, s. 399-411, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, 2002, 2001.

Kobyliński A., Polak P., Analiza polskojęzycznej literatury z zakresu „Inżynierii oprogramowania”, w: Z. Huzar, Z. 
Mazur (red.), Problemy i metody inżynierii oprogramowania, s. 685-694, WNT, 2003.

Polak P., Integracja w międzyorganizacyjnych systemach informacyjnych, w: E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski 
(red.), Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 986, 
s. 161-168, Wrocław, 2003.

Polak P., Polak D., Wiedza o negocjacjach w komputerowym systemie mediacyjnym, w: A. Szewczyk (red.), Wiedza – 
światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości, s. 282-288, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2003.

Polak P., Wieczorkowski J., Wykorzystanie systemu SAP R/3 w dydaktyce Szkoły Głównej Handlowej, w: A. Nowicki, W. 
Olejniczak (red.), Dydaktyka informatyki ekonomicznej – kształcenie dla społeczeństwa informacyjnego, Materiały 
Konferencyjne Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, s. 133-138, Wrocław, 2003. 

Polak P., Kobyliński A., Trendy integracji procesów w systemach międzyorganizacyjnych, w: B. Kubiak, A. Korowicki 
(red.), Human-Computer Interaction w reorganizacji procesów gospodarczych i tworzeniu zintegrowanych systemów 
informacyjnych, s. 153-159, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2003.

Polak P., Polak D., Sieciowy system wspomagania negocjacji, w: C. Daniłowicz (red.), Multimedialne i Sieciowe 
Systemy Informacyjne, s. 213-218, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2002.

Polak P., Facylitacja w systemach wspomagania decyzji grupowych, w: E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski 
(red.), Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 955, 
s. 258-266, Wrocław, 2002.

Polak P., Architektura rozproszonego systemu wspomagania negocjacji, w: IX Konferencja Sieci Komputerowe, Studia 
Informatica 23, s. 273-280, Politechnika Śląska, Gliwice, 2002.

Polak P., Szapiro T., On Testing Performance of a Negotiation Procedure in Distributed Environment, w: M. Köksalan, 
S. Zionts (red.), Multiple Criteria Decision Making in the New Millennium, Lecture Notes in Economics and 
Mathematical Systems 507, s. 93-100, Springer, Berlin, 2001.

Polak P., Wilk W., Zastosowanie komputera w ekonomicznych grach decyzyjnych, w: H. Tomalska (red.), Z zagadnień 
dydaktyki szkoły wyższej, s. 39-55, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz, 2001.

Polak P., Model negocjacji w rozproszonym systemie wspomagania negocjacji, w: J. Gołuchowski, H. Sroka (red.), 
Systemy wspomagania organizacji. SWO'2001, s. 274-281, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, 2001.

Polak P., Negocjowanie w e-świecie, w: A. Ławrynowicz (red.), Global Information Society, Proceedings of the 3rd 
Conference Implementation of Business Information Systems, s. 125-130, Malmö-Copenhagen, 2001.

Polak P., Realizacja procesu negocjowania w międzyorganizacyjnych systemach informacyjnych, w: J. Gołuchowski, H. 
Sroka (red.), Systemy wspomagania organizacji. SWO'2000, s. 315-325, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, 
2000.

Polak P., Teaching Computer Communication Skills Using Case Study Method, w: B. Manaris (red.), Proceedings of the 
4th Annual SIGCSE/SIGCUE Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, p. 190, Association 
for Computing Machinery, New York, 1999.

Polak P., Trendy rozwoju systemów wspomagania negocjacji - systemy sieciowe, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 
nr 7/1999, s. 146-166, SGH, Warszawa, 1999.

Gruszczyński M., Polak P., Język XML jako nośnik dokumentów w gospodarce elektronicznej, w: Electronic Data 
Interchange, Materiały na VII Krajową Konferencję EDI-EC, s. 153-161, Niedźwiedziński - Consulting, Łódź, 1999.

Polak P., Zastosowania systemów wspomagania decyzji grupowych w negocjacjach, w: J. Gołuchowski, H. Sroka (red.), 
Systemy wspomagania organizacji. SWO'1999, s. 309-317, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, 1999.

Kobyliński A., Polak P., Pluta B., Technologia informatyczna dla ekonomistów, Hobbit, Warszawa, 1998. 

Polak P., Polak D., Multimedialny system wsparcia dydaktyki badań operacyjnych - MENTOR, w: C. Daniłowicz (red.), 
Multimedialne i Sieciowe Systemy Informacyjne, s. 279-284, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1998.

Polak P., Szapiro T., Toward Net Negotiation, International Conference on Methods and Applications of Multicriteria 
Decision Making, s. 179-182, FUCAM, Mons, 1997.

Polak P., Zastosowania EDI w obsłudze obrotu towarowego w portach handlowych, w: Electronic Data Interchange, 
Materiały na V Krajową Konferencję EDI, s. 71-86, Niedźwiedziński - Consulting, Łódź, 1997.

Kobyliński A., Polak P., Programowanie komputerów I. Język Pascal, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1996.

Polak P., Tokarski M., Logistyczny system informacyjny w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, w: Problematyka 
zarządzania logistycznego, Zeszyty naukowe nr 5, s. 41-48, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wielkopolski Oddział 
Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Poznań, 1996.

Polak P., Szapiro T., Przetwarzanie informacji w komputerowym systemie wspomagania negocjacji, w: T. Trzaskalik 
(red.), Zastosowania Badań Operacyjnych, s. 303-312, Absolwent, Łódź, 1996.

Polak P., Tokarski M., Rola EDI w integracji łańcucha logistycznego, w: Electronic Data Interchange, Materiały na 
IV Krajową Konferencję EDI, s. 119-129, M. Niedźwiedziński - Consulting, Łódź, 1996.

Polak P. et al., Computer Simulation Game - A Method for Teaching Communication Skills, Thirteenth International 
Conference on Case Method Research and Application, Warsaw, 1996.

Polak P., Tokarski M., Znaczenie rozwoju systemu informacyjnego dla integracji łańcucha logistycznego, w: 
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 7-8/1996, s. 162-165, PWE, Warszawa, 1996.

Polak P., Tokarski M., Elektroniczna wymiana danych - środek usprawnienia działań logistycznych, w: Gospodarka 
Materiałowa i Logistyka nr 1/1996, s. 15-18, PWE, Warszawa, 1996.