POLSKI English
Jesteś w: SGH » Instytuty » Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

dr hab., prof. SGH Beata Czarnacka-Chrobot

Termin konsultacji: poniedziałki 14:30-15:30 sala: 234/M

E-mail: bczarn@sgh.waw.pl

Prowadzone zajęcia:

sygnatura:nazwa 
234110-0075Zarządzanie projektami informatycznymi 
110530-0075Wstęp do informatyki gospodarczej 
190311-0075Seminarium licencjackie 
290311-0075Seminarium magisterskie 

Współprowadzone zajęcia:

sygnatura:nazwa 
231450-0639Systemy Baz Danych II  

Seminarium dyplomowe

Problematyka proponowanych prac dyplomowych:
 
1. Aspekty ekonomiczne projektowania systemów informatycznych (SI); 
2. Zarządzanie procesem projektowania SI, w tym planowanie i kontrolowanie projektu; 
3. Zarządzanie ryzykiem i czynniki ryzyka/sukcesu projektu SI; 
4. Organizacja zespołu w projekcie SI; 
5. Przyczyny i skutki niepowodzenia projektów SI; 
6. Wymiarowanie projektów SI i ich produktów - metody pomiaru i szacowania; 
7. Metody wymiarowania rozmiaru funkcjonalnego oprogramowania; 
8. Koszty projektów SI; 
9. Harmonogramowanie projektów SI; 
10. Produktywność projektów SI; 
11. Efektywność ekonomiczna projektów SI; 
12. Skuteczność projektów SI; 
13. Metody wartościowania projektów SI; 
14. Bazy danych - modelowanie i projektowanie; 
15. Hurtownie danych. Publikacje i opracowania

1. Systemy ekspertowe w projektowaniu systemów informatycznych, w: Wybrane zagadnienia współczesnej
  informatyki, praca zbiorowa pod red. B. Stefanowicza, Monografie i Opracowania SGH, Warszawa 1993; 
2. Metoda Function Points, INFORMATYKA 5/1994; Komputerowe wspomaganie procesu projektowania - wybrane metody i 
  narzędzia, Materiały konferencyjne INFOGRYF TNOiK, Szczecin 1994; 
3. Wybrane metody szacowania kosztów projektowania SIZ, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, zeszyt 
  2/1995, Warszawa 1995;  
4. Zastosowanie systemów ekspertowych do wspomagania szacowania kosztów projektowania systemów informatycznych,
  praca zbiorowa napisana w ramach badań statutowych SGH, KAE, KIG, Warszawa 1995; 
5. Computer simulation game - a method for teaching communication skill, praca zbiorowa, współautorzy: B.
  Czarnacka – Chrobot, J. Olejniczak, B. Pluta, P. Polak, T. Szapiro, XIII International Conference on Case 
  Method Research and Application, Warsaw, WSE, june 1996;  
6. Szacowanie nakładów na projektowanie systemów informatycznych zarządzania, praca doktorska napisana pod 
  kierunkiem prof. dr. hab. inż. J. Golińskiego, obroniona przed Radą Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH w lutym 1998; 
7. Punkty funkcyjne - za i przeciw, INFOMAN 2/98 (02), lipiec-wrzesień 1998; 
8. Ocena efektu pracy projektanta, w: Projektowanie informacji dla potrzeb zarządzania. Środowisko pracy
  projektanta, praca zbiorowa napisana w ramach badań statutowych SGH, KAE, KIG, ZPS, współautorzy: J.
  Olejniczak, M. Szadkowska-Rucińska, G. Szlapin, czerwiec 1998; 
9. Produktywność projektów informatycznych - spojrzenie ogólne, INFOMAN 3/98 (03), październik – grudzień 1998; 
10. Produktywność projektów informatycznych – elementy metody punktów funkcyjnych (1), INFOMAN 2/3/99 (06),
  luty/marzec 1999;  
11. Produktywność projektów informatycznych – standardy metody punktów funkcyjnych (2), INFOMAN 4/99 (07), 
  kwiecień 1999;  
12. Produktywność projektów informatycznych – wykorzystanie metody punktów funkcyjnych (3), INFOMAN 5/99 (08),
  maj 1999;  
13. Produktywność projektów informatycznych – weryfikacja i ocena metody punktów funkcyjnych (4), INFOMAN 6/99
  (09), czerwiec 1999;  
14. Produktywność projektów informatycznych – metoda punktów charakterystycznych, INFOMAN 9/99 (11), wrzesień 1999;  
15. Produktywność projektów informatycznych – geneza metody pełnych punktów funkcyjnych (1), INFOMAN 10/99 (12),
  październik 1999;  
16. Produktywność projektów informatycznych – standardy metody pełnych punktów funkcyjnych (2), INFOMAN 12/99 i
  13/2000 (14), grudzień 1999 – styczeń 2000;   
17. Produktywność projektów informatycznych – narzędzia wspomagające analizę i estymację, INFOMAN 2/2000 (15), 
  luty 2000;  
18. Produktywność projektów informatycznych – pomiar i estymacja, badania własne, SGH, KAE, KIG, listopad 2000; 
19. Błędy w zarządzaniu projektem informatycznym – skala problemu i aspekty metodologiczne, w: Efektywność 
  zastosowań systemów informatycznych, tom I, materiały konferencyjne XIII Szkoły Górskiej PTI pod red. J. K. 
  Grabary i J. S. Nowaka, WNT Warszawa – Szczyrk 2001, s. 7 – 26;  
20. Porównanie metod pomiaru i szacowania projektów informatycznych – jednostki programowe a jednostki umowne, 
  w: Efektywność zastosowań systemów informatycznych, tom I, materiały konferencyjne XIII Szkoły Górskiej PTI 
  pod red. J. K. Grabary i J. S. Nowaka, WNT Warszawa – Szczyrk 2001, s. 27 – 55;  
21. Metoda punktów funkcyjnych – bieżące standardy, w: Efektywność zastosowań systemów informatycznych, tom I, 
  materiały konferencyjne XIII Szkoły Górskiej PTI pod red. J. K. Grabary i J. S. Nowaka, WNT Warszawa –  
  Szczyrk 2001, s. 57 – 83;  
22. Narzędzia wspomagające pomiar i szacowanie projektów informatycznych, w: Efektywność zastosowań systemów 
  informatycznych, tom I, materiały konferencyjne XIII Szkoły Górskiej PTI pod red. J. K. Grabary i J. S. 
  Nowaka, WNT Warszawa – Szczyrk 2001, s. 85 – 107;  
23. Metodyka budowy hurtowni danych wspomagających decyzje strategiczne, praca zbiorowa napisana w ramach badań 
  statutowych SGH, KAE, KIG, ZPS, współautorzy: G. Szlapin, M. Szadkowska-Rucińska, W. Świerzy, D. Wódz, 
  Warszawa SGH, czerwiec 2001 (2,8 arkusza);  
24. Przyczyny niepowodzenia projektów informatycznych – z kronik chaosu Standish Group, w: Efektywność zastosowań 
  systemów informatycznych, tom III, materiały konferencyjne XIII Szkoły Górskiej PTI pod red. J. K. Grabary i 
  J.S. Nowaka, WNT Warszawa – Szczyrk 2001, s. 55 - 69;  
25. Produktywność procesu projektowania systemów informatycznych, w: Wstęp do informatyki gospodarczej, skrypt do 
  wykładów pod red. A. Rokickiej - Broniatowskiej, Hobbit Warszawa 2001, s. 511 - 561;  
26. Ekonomiczne przyczyny niepowodzenia projektów systemów informatycznych, badania własne, SGH, KAE, KIG, 
  listopad 2001 (106 s.);  
27. Metoda COSMIC-FFP – uniwersalny sposób pomiaru i estymacji rozmiaru funkcjonalnego SI, w: Systemy 
  informatyczne – zastosowania i wdrożenia 2002, tom I, materiały konferencyjne XIV Szkoły Górskiej PTI pod
  red. J.K. Grabary i J.S. Nowaka, WNT Warszawa – Szczyrk 2002, s. 357 – 378;  
28. Wartość informatycznych przedsięwzięć projektowych, Zeszyt nr 10 Roczników Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, 
  Warszawa 2002, s. 179 - 204;  
29. Zintegrowane współczesne systemy informatyczne, w: Wstęp do informatyki gospodarczej, praca zbiorowa pod red. 
  A. Rokickiej-Broniatowskiej, Wyd. 2 zm., Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2002, s. 424 - 435;  
30. Systemy informatyczne ukierunkowane na klienta, w: Wstęp do informatyki gospodarczej, praca zbiorowa pod red. 
  A. Rokickiej-Broniatowskiej, Wyd. 2 zm., Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2002, s. 435 - 450;  
31. J. Goliński, B. Czarnacka-Chrobot, Projektowanie systemów informacyjnych, w: Wstęp do informatyki 
  gospodarczej, praca zbiorowa pod red. A. Rokickiej-Broniatowskiej, Wyd. 2 zm., Szkoła Główna Handlowa - 
  Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2002, s. 451 - 488;  
32. Produktywność procesu projektowania systemów informatycznych, w: Wstęp do informatyki gospodarczej, praca 
  zbiorowa pod red. A. Rokickiej-Broniatowskiej, Wyd 2. zm., Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza,  
  Warszawa 2002, s. 489 - 536;  
33. Aspekty ekonomiczne informatycznych przedsięwzięć projektowych, badania własne, SGH, KAE, KIG, listopad 2002;  
34. Wymiarowanie projektów informatycznych, w: Wybrane zagadnienia współczesnej informatyki gospodarczej, 
  Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, zeszyt 12/2004, Warszawa 2004, s. 207 - 237;   
35. Z najnowszych "KRONIK CHAOSU" Standish Group, czyli czy uczymy się na błędach?, w: Efektywność zastosowań 
  systemów informatycznych 2004, praca zbiorowa pod red. J. K. Grabary i J. S. Nowaka, WNT, Warszawa 2004, s. 209 – 238;  
36. Ekstrapolacyjne metody wymiarowania informatycznych przedsięwzięć projektowych, badania własne, SGH, KAE, 
  KIG, listopad 2004;  
37. Chaos w projektowaniu systemów informatycznych - analiza zmian na przestrzeni ostatniej dekady, w: Systemy 
  informacyjne w gospodarce, badania statutowe, SGH, KAE, KIG, listopad 2004;  
38. Pomiar rozmiaru funkcjonalnego systemu informatycznego - sposób na "chaos permanens"?, w: Współczesne 
  kierunki rozwoju informatyki, praca zbiorowa pod red. P. W. Fuglewicza, B. Jackowskiego, E. Mizerskiej, A. 
  Ostaszewskiej, Materiały XX Jesiennych Spotkań PTI, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice-Mrągowo,
  listopad 2004;  
39. Zintegrowane współczesne systemy informatyczne, w: Wstęp do informatyki gospodarczej, praca zbiorowa pod red. 
  A. Rokickiej-Broniatowskiej, Wyd. 3 zmienione, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004, s. 
  424 - 435;  
40. Systemy informatyczne ukierunkowane na klienta, w: Wstęp do informatyki gospodarczej, praca zbiorowa pod red. 
  A. Rokickiej-Broniatowskiej, Wyd. 3 zmienione, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004, s. 
  435 - 450;  
41. J. Goliński, B. Czarnacka-Chrobot, Projektowanie systemów informacyjnych, w: Wstęp do informatyki 
  gospodarczej, praca zbiorowa pod red. A. Rokickiej-Broniatowskiej, Wyd. 3 zmienione, Szkoła Główna Handlowa - 
  Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004, s. 451 - 488;  
42. Produktywność procesu projektowania systemów informatycznych, w: Wstęp do informatyki gospodarczej, praca 
  zbiorowa pod red. A. Rokickiej-Broniatowskiej, Wyd. 3 zmienione, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna  
  Wydawnicza, Warszawa 2004, s. 489 - 536;  
43. Metody oceny efektywności biznesowej przedsięwzięć informatycznych realizowanych na rzecz polskiej 
  administracji publicznej, ekspertyza wykonana na zamówienie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, Warszawa,
  grudzień 2004.
44. Wymiarowanie funkcjonalne - recepta na chaos w projektach IT?, TELEINFO nr 9/2005, 02.03.2005;  
45. Wymiarowanie funkcjonalne projektów IT. Skuteczne, ale nie akceptowane przez menedżment (tytuł bez
  autoryzacji), TELEINFO nr 14/2005, 06.04.2005;  
46. Jak zmierzyć rozmiar funkcjonalny projektu IT?, TELEINFO nr 17-18/2005, 27.04.2005; 
47. Jak skorygować rozmiar systemu IT metodą IFPUG?, TELEINFO nr 19/2005, 12.05.2005; 
48. Automatyzacja wymiarowania projektów IT. Jakie narzędzie wybrać?, TELEINFO nr 25/2005, 22.06.2005;
49. O dwóch generacjach metod wymiarowania funkcjonalnego informatycznych przedsięwzięć projektowych, w:
  Informatyka. Strategie i zarządzanie wiedzą, praca zbiorowa pod red. J. Oleńskiego, Z. Olejniczaka i J. S. 
  Nowaka, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2005, s. 73 – 86;
50. Dlaczego projekty informatyczne upadały, upadają i będą upadać?, Materiały Konferencyjne XXI Jesiennych
  Spotkań PTI, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Wisła, grudzień 2005;
51. Typowe czynniki niepowodzenia w realizacji informatycznych przedsięwzięć projektowych – spojrzenie Standish
  Group, w: Dylematy zarządzania projektem informatycznym, red. M. Miłosz, J. Grabara, Materiały konferencyjne 
  XVIII Szkoły Górskiej PTI, Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Górnośląski, Katowice 2006, s. 77-104; 
52. O użyteczności metod wymiarowania funkcjonalnego informatycznych przedsięwzięć projektowych, w: Strategie
  informatyzacji, red. Z. Szyjewski, J. Nowak, J. Grabara, Materiały konferencyjne XVIII Szkoły Górskiej PTI, 
  Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Górnośląski, Katowice 2006, s. 107-134; 
53. Wstępna estymacja opłacalności funkcjonalnej informatycznego przedsięwzięcia projektowego – ujęcie modelowe, 
  w: "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH" z. 16, SGH - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006, s. 121-137;
54. Model oceny opłacalności funkcjonalnej informatycznych przedsięwzięć projektowych, badania własne, SGH, KAE, 
  KIG, listopad 2006.
55. The Importance of Benchmarking Data to the Estimation of Software Development and Implementation with
  Customisation Projects, w: Discovering Patterns in Economic Data, red. T. Szapiro, “Roczniki Kolegium
  Analiz Ekonomicznych”, zeszyt 17/2007, SGH, Warszawa 2007, s. 315-336. 
56. Wymiarowanie w praktyce inżynierii oprogramowania, w: Społeczne aspekty informatyki, red. P.D.
  Fuglewicz, J.S. Nowak, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2007, s. 47-62.
57. Wymiarowanie w inżynierii oprogramowania - spojrzenie teoretyczne i praktyczne, recenzowana praca
  własna zrealizowana w 2007 roku (5 arkuszy).
58. Wymiarowanie procesów i produktów programowych w modelu Capability Maturity Model Integration (CMMI),
  w: Przegląd zastosowań informatyki, red. J.K. Grabara, J.S. Nowak, T. Lis, Polskie Towarzystwo
  Informatyczne, Katowice 2008, s. 83-105. 
59. The Measurement of Software Processes and Products in the ISO/IEC Standards, w: Przegląd zastosowań
  informatyki, red. J.K. Grabara, J.S. Nowak, T. Lis, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2008,
  s. 279-294.  
60. Szacowanie zakresu informatycznych przedsięwzięć rozwojowych, recenzowana praca własna zrealizowana w
  2008 roku (5,5 arkusza).

61. Analysis of the Functional Size Measurement Methods Usage by Polish Business Software Systems
  Providers, in: Software Process and Product Measurement, A. Abran, R. Braungarten, R. Dumke, J.
  Cuadrado-Gallego, J. Brunekreef (Eds.), Proceedings of the 3rd International Conference IWSM/Mensura
  2009, „Lecture Notes in Computer Science” vol. 5891, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2009, pp. 17–
  34. 
62. Standardization of Software Size Measurement, in: Internet – Technical Development and Applications,
  E. Tkacz, A. Kapczynski (Eds.), „Advances in Intelligent and Soft Computing” vol. 64, Springer-Verlag,
  Berlin-Heidelberg 2009, pp. 149-156. 
63. The Role of Benchmarking Data in the Software Development and Enhancement Projects Effort Planning,
  in: New Trends in Software Methodologies, Tools and Techniques, H. Fujita, V. Marik (Eds.), 
  Proceedings of the 8th International Conference SOMET’2009, „Frontiers in Artificial Intelligence and 
  Applications” vol. 199, IOS Press, Amsterdam-Berlin-Tokyo-Washington 2009, pp. 106-127.  
64. The ISO/IEC Standards for the Software Processes and Products Measurement, in: New Trends in Software 
  Methodologies, Tools and Techniques, H. Fujita, V. Marik (Eds.), Proceedings of the 8th International 
  Conference SOMET’2009, „Frontiers in Artificial Intelligence and Applications” vol. 199, IOS Press, 
  Amsterdam-Berlin-Tokyo-Washington 2009, pp. 187-200. 
65. Usage of the Software Projects Scope Estimation Methods by Polish MIS Providers, in: Information 
  Management, B. Kubiak, A. Korowicki (Eds.), Proceeding of the 9th International Conference on  
  Information Management, Gdansk University Press, Gdansk 2009, pp. 229–238.  
66. Standardization of Software Functional Size Measurement Methods, in: Advanced Information Technologies 
  for Management, J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski (Eds.), Proceeding of Scientific International 
  Conference AITM’2009, „Wroclaw University of Economics Research Papers" no 85, Wroclaw 2009, pp. 40-
  50.  
67. Wymiarowanie funkcjonalne przedsięwzięć rozwoju systemów oprogramowania wspomagających zarządzanie na 
  bazie uogólnionych danych historycznych, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania 
  Wiedzą” nr 23, red. W. Bojar, R. Budziński, A. Januszewski, A. Straszak, Polskie Stowarzyszenie 
  Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2009, s. 28-40.
68. Wymiarowanie funkcjonalne produktów programowych w standardach ISO/IEC, w: Komputerowe Systemy 
  Zarządzania, red. W. Chmielarz, J. Turyna, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
  Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 198-210.
69. Konwersja rezultatów kluczowych metod wymiarowania funkcjonalnego systemów oprogramowania 
  wspomagających zarządzanie, w: Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2009, tom 1, red. T. Porębska-Miąc,
  H. Sroka, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach”, Katowice 2009, 
  s. 77-84. 
70. Ocena kluczowych metod wymiarowania funkcjonalnego systemów oprogramowania wspomagających zarządzanie, 
  w: Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2009, tom 1, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, „Prace Naukowe 
  Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach”, Katowice 2009, s. 85-91.
71. Koncepcja oceny funkcjonalnej przedsięwzięć rozwoju systemów oprogramowania wspomagających 
  zarządzanie, w: Ekonomiczne i społeczne aspekty informatyki - wybrane zagadnienia, red. B. Czarnacka-
  Chrobot, A. Kobyliński, A. Sobczak, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych” z. 20, SGH, Warszawa 
  2009, s. 21-38. 
72. Analiza i ocena metod drugiej generacji wymiarowania funkcjonalnego systemów oprogramowania, w: 
  Bezpieczeństwo i efektywność systemów informatycznych, red. A. Kapczyński, J. Trawka, Polskie 
  Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2009, s. 153-189.
73. Czarnacka-Chrobot B., Kobyliński A., Ocena miar zakresu produktu programowego, red. A. Nowicki, "Prace 
  Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Wrocław 2009, s. 76-89. 
74. Metody wymiarowania funkcjonalnego produktów programowych w standardach ISO/IEC, recenzowana praca 
  własna zrealizowana w 2009 roku (4,2 arkusza).
75. Analiza wiarygodności metod szacowania zakresu informatycznych przedsięwzięć rozwojowych, recenzowana 
  praca własna (2 arkusze) zrealizowana w ramach badań statutowych Technologie informatyczne w 
  organizacjach gospodarczych - wybrane zagadnienia teoretyczne i zastosowania praktyczne, kierownik: B. 
  Czarnacka-Chrobot, SGH, Warszawa 2009.
76. Wymiarowanie funkcjonalne przedsięwzięć rozwoju systemów oprogramowania wspomagających zarządzanie, 
  Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2009.

77. Rational Pricing of Business Software Systems on the basis of Functional Size Measurement: a Case 
  Study from Poland, Proceedings of the 7th Software Measurement European Forum (SMEF 2010), T. Dekkers 
  (ed.), Libreria Clup, Rome, Italy, June 2010, pp. 43-58.
78. The Economic Importance of Business Software Systems Size Measurement, Proceedings of the 5th 
  International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology (ICCGI 2010), 20-25 
  September 2010, Valencia, Spain, Miguel Garcia, Jean-Denis Mathias (eds.), IEEE Computer Society 
  Conference Publishing Services, Los Alamitos, California-Washington-Tokyo 2010, pp. 293-299 (artykuł 
  wyróżniony jako tzw. “Best Papers” ww. konferencji:  
  http://www.iaria.org/conferences2010/AwardsICCGI10.html).
79. Methodologies Supporting the Management of Business Software Systems Development and Enhancement 
  Projects Functional Scope, Proceedings of the 9th International Conference on Software Engineering 
  Research and Practice (SERP’10), The 2010 World Congress in Computer Science, Computer Engineering & 
  Applied Computing (WORLDCOMP'10), Hamid R. Arabnia, Hassan Reza, Leonidas Deligiannidis (eds.), CSREA 
  Press, Las Vegas, Nevada, USA, July 2010, pp. 566-572. 
80. Ocena wiarygodności metody wymiarowania funkcjonalnego IFPUG – rezultaty badania wśród polskich 
  dostawców systemów oprogramowania wspomagających zarządzanie, w: Systemy informacyjne w zarządzaniu, 
  red. J. Korczak, I. Chomiak-Orsa, H. Sroka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
  Wrocław 2010, s. 192-201. 
81. Wiarygodność metod szacowania pracochłonności przedsięwzięć rozwoju systemów oprogramowania 
  wspomagających zarządzanie, w: Informatyka Ekonomiczna. Informatyka w zarządzaniu, red. J. Sobieska-
  Karpińska, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 88, Wrocław 2010, s. 163-176.
82. Analiza kryteriów i czynników skuteczności realizacji przedsięwzięć rozwoju systemów oprogramowania 
  wspomagających zarządzanie, recenzowana praca własna zrealizowana w 2010 roku (2,5 arkusza).

83. (Dis)economies of Scale in Business Software Systems Development and Enhancement Projects, Proceedings 
  of the 10th International Conference on Software Engineering Research and Practice (SERP’11), The 2011
  World Congress in Computer Science, Computer Engineering & Applied Computing (WORLDCOMP'11), Hamid R.
  Arabnia, Hassan Reza, Leonidas Deligiannidis (eds.), Vol. I, CSREA Press, Las Vegas, Nevada, USA, July 
  2011, pp. 80-86.
84. Evaluation of Business Software Systems Development and Enhancement Projects Effectiveness and Economic
  Efficiency on the basis of Functional Size Measurement, Proceedings of the 10th International Conference 
  on Software Engineering Research and Practice (SERP’11), The 2011 World Congress in Computer Science, 
  Computer Engineering & Applied Computing (WORLDCOMP'11), Hamid R. Arabnia, Hassan Reza, Leonidas 
  Deligiannidis (eds.), Vol. II, CSREA Press, Las Vegas, Nevada, USA, July 2011, pp. 401-407.
85. The Effectiveness of Business Software Systems Functional Size Measurement, Proceedings of the 6th 
  International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology (ICCGI 2011), 19-24 
  June 2011, Luxemburg City, Luxemburg, Constantin Paleologu, Constandinos Mavromoustakis, Marius Minea 
  (eds.), International Academy, Research, and Industry Association, Wilmington, Delaware, USA, 2011, 
  pp. 63-71.
86. The Effectiveness of Software Systems Construction Models, in: Information Management, B. Kubiak, A. 
  Korowicki (eds.), “Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwerytetu Gdańskiego” nr 3/2011, Sopot 
  2011, pp. 37-47.
87. The Economic Importance of Business Software Systems Development and Enhancement Projects Functional 
  Assessment, “International Journal on Advances in Systems and Measurements”, vol. 4, no 1&2, 
  International Academy, Research, and Industry Association, Wilmington, Delaware, USA, 2011, pp. 135-146
  (artykuł zaproszony).
88. Choosing a Business Software Systems Development and Enhancement Project Variant on the basis of 
  Benchmarking Data - Case Study, Proceedings of the 6th International Conference on Software Engineering 
  Advances (ICSEA 2011), 23-28 October 2011, Barcelona, Spain, Luigi Lavazza, Luis Fernandez-Sanz, Oleksandr
  Panchenko, Teemu Kanstrén (eds.), International Academy, Research, and Industry Association, Wilmington,
  Delaware, USA, 2011, pp. 453-458 (artykuł wyróżniony jako tzw. “Best Paper” ww. konferencji: 
  http://www.iaria.org/conferences2011/AwardsICSEA11.html).
89. The Economic Importance of Business Software Systems Functional Size Measurement, “Software Engineering”, 
  vol. 1, no 1, Scientific & Academic Publishing, Rosemead, California, USA, 2011, pp. 9-23 (artykuł 
  zaproszony).
90. Klasyfikacja organizacyjnych przedsięwzięć informatycznych w kontekście szacowania kosztów – ujęcie
  modelowe, w: Informatyka ekonomiczna nr 22, red. J. Korczak, H. Dudycz, „Prace Naukowe Uniwersytetu 
  Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 212, Wrocław, 2011, s. 62-77. 

91. (Dis)economies of Scale in Business Software Systems Development and Enhancement Projects, “Computer
  Technology and Application”, vol. 3, no 1, David Publishing Company, Libertyville, Illinois, USA, 2012,
  pp. 88-97 (artykuł zaproszony; przedruk).
92. Factors of Effective Business Software Systems Development and Enhancement Projects Work Effort
  Estimation, Proceedings of the 8th International Conference on Software and Data Engineering (ICSDE 2012), 
  January 29-31, 2012, Dubai, UAE, “World Academy of Science, Engineering and Technology” issue 61, WASET, 
  Las Cruces, NM, USA, 2012, pp. 736-743. Przedruk w: “International Journal of Social and Human Sciences”,
  vol. 6, WASET, Las Cruces, NM, USA, 2012, pp. 46-53.
93. Rational Costs Estimation of Dedicated Software Systems, “Journal of Software Engineering and Applications”, 
  vol. 5, no. 4, Scientific Research Publishing, Irvine, CA, USA, 2012, pp. 262-269.
94. What Is the Cost of One IFPUG Method Function Point? Case Study, Proceedings of the 11th International
  Conference on Software Engineering Research and Practice (SERP’12), The 2012 World Congress in Computer 
  Science, Computer Engineering & Applied Computing (WORLDCOMP'12), Hamid R. Arabnia, Hassan Reza, 
  Leonidas Deligiannidis (eds.), CSREA Press, Las Vegas, Nevada, USA, July 2012, pp. 278-283.
95. Software Development Processes Maturity versus Software Processes and Products Measurement, Proceedings
  of the XXXIII International Conference on Software Engineering and Applications (ICSEA 2012), November 14-
  16, 2012, Venice, Italy, “World Academy of Science, Engineering and Technology”, WASET, Las Cruces, NM, 
  USA, 2012, pp. 20-26.
96. Wycena systemów oprogramowania realizowanych na potrzeby administracji publicznej, w: Modernizacja
  państwa z zastosowaniem technologii informatycznych, red. A. Kobyliński, A. Sobczak, „Roczniki Kolegium 
  Analiz Ekonomicznych”, SGH, Warszawa 2012, s. 43-61.

97. Rationalization of Business Software Systems Development and Enhancement Projects Investment Decisions on 
  the basis of Functional Size Measurement, “International Journal of Software Engineering and Knowledge
  Engineering”, vol. 23, no. 06, World Scientific Publishing, USA, 2013, pp. 839-868(JCR).
98. Effectiveness of Business Software Systems Development and Enhancement Projects versus Work Effort Estimation
  Methods, Proceedings of the XXXIV International Conference on Software and Knowledge Engineering (ICSKE 2013), 
  September 26-27, 2013, Rome, Italy, “World Academy of Science, Engineering and Technology” issue 81, WASET, 
  Las Cruces, NM, USA, 2013, pp. 1068-1075. 
99. Analysis of Software Development and Enhancement Projects Work Effort per Unit based on the COSMIC Method with
  regard to Technological Factors – Case Study, “Journal of Software Engineering and Applications”, Scientific 
  Research Publishing, Irvine, CA, USA, 2013, pp. 597-609.


Informacje

Więcej informacji, także na temat zajęć, na stronie: http://www.czarnacka-chrobot.info