POLSKI English
Jesteś w: SGH » Instytuty » Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

(230770-0491) Multimedialne technologie informacyjne - wykład/laboratorium


Prowadzący zajęcia: Anna Rokicka-Broniatowska

Zasady zaliczenia:
Do zaliczenia należy przygotować jedną publiczną prezentację multimedialną na ustalony z wykładowcą temat.
Oprócz tego należy przedstawić wykonane przez siebie prace domowe z zakresu: edycji dźwięku, kompresji dźwięku,
 tworzenia własnego pliku MIDI, edycji plików graficznych, tworzenia własnych fraktali, opracowania morphingu.
Sylabus:
I.   - Pojęcie multimediów. Wymagania merytoryczne i technologiczne. Chrakterystyka form prezentacji multimedilanej.
II.  - Metody kodowania dźwięku. Architektura kart dźwiękowych.
III. - Kompresja danych i jej rodzaje. Przegląd metod kompresji dźwięku.
IV.  - Kreatory dźwięku. Edycja plików dźwiękowych. Narzędzia programowe obróbki dźwięku. Dźwięk przestrzenny DTS. 
V.   - Podstawy prezentacji plików graficznych. Modele barw.
VI.  - Modele kompresji obrazu. Edycja plików graficznych.
VII. - Obrazy fraktalowe- teoria i praktyka. 
VIII.- Techniki animacji obrazu. Morphing.
IX.  - Edycja cyfrowych obrazów video - przegląd zagadnień. Ćwiczenia praktyczne edycji video-sekwencji. 
X.   - Optyczne systemy zapisu danych. Technologie i standardy.
XI.  - Technologia hipertekstu i hiperwizji. Modelowanie struktur hiperinformacyjnych. 
XII. - Multimedialne technologie komunikacyjne - technologie mobilne.
XIII.- Multimedialne systemy autorskie - systemy webowe typu CMS. Tworzenie własnych aplikacji multimedialnych.
XIV. - Telewizja interaktywna. Technologie realizacji videokonferencji. Rozwiązania sprzętowe i programowe.
XV.  - Biznesowe zastosowania multimediów -  ZALICZENIA


Materiały dla uczestników zajęć znajdują się na koncie pocztowym przedmiotu.
Bibliografia:
1.Wieczorkowska A.,Multimedia podstawy teoretyczne i zastosowania praktyczne, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa, 2008.
2.Kiełtyka L. (red. nauk.), Multimedia w biznesie i zarządzaniu, Difin, Warszawa 2009.
3.Danowski B.,Komputerowy montaż video. Ćwiczenia praktyczne. Helion, Gliwice, 2003.
4.Oberland Ł., GIMP Domowe studio graficzne. Ćwiczenia., Wyd. Helion, Gliwice 2003.