POLSKI English
Jesteś w: SGH » Instytuty » Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

(120250-0151) Informatyka Gospodarcza I


Prowadzący zajęcia: Jan Goliński

Współprowadzący: Aleksander Wassilew,

Zasady zaliczenia:
Materiały do egzaminu

FORMAT ESEJU USTAWIENIA STRONY Marginesy: Górny 2 cm, Dolny 2 cm, Lewy 2 cm, Prawy 2 cm. Format papieru: A4. Długość samego tekstu (bez grafiki i tabel) – ok. 4 stron. Format akapitu Bez dodatkowych odstępów między akapitami. Tekst podstawowy 12 pt. Times New Roman – MSWord. Odstęp (interlinia) – pojedyncza. Struktura eseju Autor Tytuł artykułu 16 pt. –(wypośrodkowany) bez kropki na końcu 1. Rozdział Tytuł rozdziału 14 pt. – bez kropki na końcu Tytuł tabeli nad tabelą 10 pt. boldem – bez kropki na końcu Tytuł rysunku pod rysunkiem 10 pt. boldem – bez kropki na końcu Źródło: Z dużej litery 9pt. na końcu kropka. Esej powinien zawierać: - wstęp (wyszczególniony PROBLEM badawczy i CEL pracy); - rozwinięcie (rozważania, argumentacja ZA i PRZECIW, udokumentowane RÓŻNYMI źródłami); - zakończenie (własne wnioski, przemyślenia, propozycje do dalszych badań, rozwiązania (jeśli takie są) - niekoniecznie pozytywne, jednoznacznie rozstrzygające). Wszelkie fakty, sądy i twierdzenia, poza własnymi, powinny być poparte ODNOŚNIKAMI(przypisami) W TEKŚCIE!!!: (Autor, rok; strona). Należy wyraźnie oznaczyć cudzysłowami początek i koniec cytatu. Jeśli cytat jest dłuższy, należy go wydzielić z tekstu głównego, ewentualnie zaznaczyć go kursywą. W bibliografii na końcu eseju podajemy TYLKO źródła, do których są odnośniki w tekście (w porządku alfabetycznym). Niedopuszczalny jest brak odnośników z najnowszej literatury z ostatnich 2 lat (2008-2010). Istotne są najnowsze BADANIA, a nie wznowienie starszej książki! Dotyczy to również źródeł internetowych. Rozróżniać fakty od opinii! Tekst powinien: • być syntetyczny (skondensowany) i spójny z tytułem eseju; • odzwierciedlać własny stosunek i refleksje na omawiany temat; • wskazywać na umiejętność poruszania się w literaturze przedmiotu, zdolności badawcze autora eseju, analizowania problemu, kreatywnego myślenia. Spełnienie powyższych warunków będzie wymagane przy ocenianiu pracy! Nazwa pliku: Nazwisko_autora (studenta) - Tytuł eseju (ew. skrót tematyki eseju, słowa kluczowe) Temat mailu (z załączonym plikiem): Tytuł eseju (ew. skrót tematyki eseju, słowa kluczowe) Jako pomoc do zbierania bibliografii oraz jej formatowania polecamy odpowiednie narzędzia np. Zotero (http://www.zotero.org). Aktualizacja tej części strony: 16.03.2010. Aleksander Wassilew
Sylabus:
1. Organizacje, zarządzanie, usieciowione przedsiębiorstwo.
  - Zarządzanie zinformatyzowaną firmą 
  - Systemy informacyjne w przedsiębiorstwie:
   typy z funkcyjnego punktu widzenia, aplikacje 
   biznesowe.
  - Etyczne i moralne problemy w zinformatzowanym  
   przedsiębiorstwie
2. Infrastruktura technologii informacyjnej
 - Zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem
 - Zarządzanie zasobami danych
 - Telekomunikacja i sieci
3. Systemy wspierania zarządzania w zinformatyzowanej 
  firmie 
 - Zarządzanie wiedzą
4. Budowanie systemów informacyjnych
 - Reinżynieria procesów
5. Zarządzanie systemami informacyjnymi
 - zarządzanie i kontrola 
 - zarządzanie systemami w przedsiębiorstwach 
  międzynarodowych. 
Bibliografia:
1. Management Information Systems, Kenneth C. Laudon, Jane 
  P. Laudon.Pearson Education International. Prentice Hall
  2004. Eight Edition.
2. Wstęp do systemów informacyjnych zarządzania w 
  przedsiębiorstwie. praca zbiorowa pod redakcją 
  A. Nowickiego. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
  2005.
3. Alter Steven, Information Systems: A Management 
  Perspective. Addison Wesley Publishing Company, 1992.