POLSKI English
Jesteś w: SGH » Instytuty » Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

(233160-0465) e-Gospodarka i otoczenie społeczno-prawne


Prowadzący zajęcia: Krystyna Polańska

Współprowadzący: Michał Goliński,

Zasady zaliczenia:
egzamin testowy 40%
referat 30%
ćwiczenia 30%
Sylabus:
1  Społeczeństwo informacyjne (SI) - gospodarka oparta na wiedzy (GOW) - e-biznes.
2  SI - podstawowe pojęcia, koncepcje, wątpliwości, szanse i zagrożenia.
3  GOW - podejście makroekonomiczne.
4  e-Gospodarka, e-rynki, e-handel, e-przedsiębiorstwo. 
5  Rola informacji i ICT we współczesnej gospodarce.
6  Infrastruktura informacyjna współczesnej gospodarki - podstawy technologiczne, porównania międzynarodowe.
7  Wzajemne związki ICT i przemian we współczesnych strukturach gospodarczych.
8  Redefinicja branż, Business Process Offshoring, Crowdsourcing - jako przykłady takich przemian.
9  Gospodarka elektroniczna - trendy, perspektywy rozwojowe, globalne szanse i zagrożenia.
10  e-Business - poziom mikroekonomiczny.
11  Topologia modeli biznesowych w gospodarce elektronicznej.
12  X2Y.
13  Infrastruktura informatyczna rynków elektronicznych.
14  Strategie biznesowe na rynkach elektronicznych.
15  Prezentacja przygotowanych referatów oraz mówienie i ocena prac studentów.
16  ĝrodowisko wirtualne: komunikacja bezprzewodowa, wykorzystanie chmur obliczeniowych (Cloud Computing).
17  Obszary zagrożeń w przestrzeni wirtualnej.
18  Typy demokracji elektronicznej wg Hagena.
19  Gmina w internecie - case study.
20  Aspekty prawne rozwoju ICT.
21  Licencje i dobre obyczaje ich wykorzystywania. Creative Commons.
22  Świadomość etyczno-prawna w internecie (na przykładzie wyników badań przeprowadzonych na studentach SGH).
23  Prawa autorskie a wyzwania obrotu elektronicznego - dyskusja.
24  e-Learning - nadzieje i rzeczywistość; fenomen Khan Academy.
25  Rola mediów informacyjnych we współczesnym świecie - od McLuhana do Facebooka.
26  Rozwój ICT a media informacyjne - możliwe scenariusze.
27  Sieci społecznościowe w ujęciu biznesowym.
28  Model biznesowy Facebooka i towarzyszących mu przedsięwzięć fraktalnych. 
29  Banki i urzĊdy w serwisach społecznościowych ? analiza biznesowa (praca w grupach).
30  Podsumowanie pracy i opracowań studentów wykonanych na zajęciach.
Bibliografia:
Literatura podstawowa:
Komunikacja mobilna. Nowe oblicza gospodarki, społeczeństwa i biznesu, red. M. GoliĔski i K. PolaĔska, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2010; J. Kulesza, Ius internet. Miedzy prawem a etyką, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, 
Warszawa 2010; M. Goliński, Społeczeństwo informacyjne - geneza koncepcji i problematyka pomiaru, OW SGH, 
Warszawa 2011; K. Polańska, Biznesowy charakter mediów społecznościowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego" nr 656 "Studia Informatica" Nr 28, 2011, s. 73-87.
Literatura uzupełniająca:
K. C. Laudon, J. P. Laudon, Management Information Systems - Managing the Digital Firm, XI edition, Pearson, 
Cambridge 2010 lub K. C. Laudon, J. P. Laudon, D. Schoder, Wirtschaftsinformatik: Eine Einführung, 2. Auflage, Pearson 
Studium, München 2010; wybrane artykuły i materiały (kejsy) do konkretnych zajęć.