POLSKI English
Jesteś w: SGH » Instytuty » Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

(110230-0411) Wstęp do informatyki gospodarczej


Prowadzący zajęcia: Andrzej Sobczak

Zasady zaliczenia:
Egzamin z wiadomości prezentowanych na wykładzie i objętych tematów z podanej literatury. Wynik egzaminu stanowi 50% oceny końcowej. 
Pozostałe 50% pochodzi z oceny ćwiczeniowej.

Pełen sylabus do wydruku wraz z bibliografią dokumentów źródłowych znajduje się w zakładce Katedry - Przydatne pliki - 
  plik "Zakres problemowy wykładu ze Wstępu do Informatyki Gospodarczej w roku akademickim 2008/2009". 
Sylabus:
Wykład 1. Rola systemów informacyjnych w organizacji gospodarczej
     Przedsiębiorstwo jako system, informacja jako czynnik gospodarowania, dane,przetwarzanie danych, system informacyjny – 
     elementy składowe, system zarządzanie organizacją a system informacyjny, przetwarzanie informacji i kapitał wiedzy źródłem
     przewagi konkurencyjnej, pojęcie technologii informacyjnej – IT i jej znaczenie w firmie.

Wykład 2. Architektura systemów komputerowych i sieci komputerowych
     Zespoły funkcjonalne komputera, hardware, klasyfikacja komputerów, systemy wieloprocesowe, superkomputery, software, 
     algorytm, oprogramowanie systemowe, oprogramowanie użytkowe. Definicja sieci komputerowej, rodzaje sieci – LAN, WAN, MAN,
     elementy sieci, topologia sieci, model ISO/OSI, protokoły komunikacyjne, sieci typu klient-serwer, sieci typu P2P, sieć 
     publiczna Internet, intranet i ekstranet w firmie, hipertekst, hipermedia, zasady bezpieczeństwa użytkowania sieci,
     bezpieczna sieć lokalna , EDI elektroniczna wymiana danych, szyfrowanie danych,zagrożenia użytkowania sieci Internet – 
     narzędzia ochrony przed atakami, zagrożenia psychologiczne.

Wykład 3. Odwzorowanie potrzeb informacyjnych firmy – technologie bazodanowe
     Pojęcie procesu biznesowego i jego rola w organizacji, związki procesów z IT.
     Identyfikacja oraz metody i techniki określania potrzeb informacyjnych w kontekście procesów biznesowych, model pojęciowy
     – narzędzia, metody i techniki odwzorowania modelu pojęciowego, baza danych, modele danych, relacyjny model danych, model
     obiektowy i jego cechy, rozproszona baza danych, bazy temporalne, system zarządzania bazą danych, rola administratora
     bazy danych, narzędzia definiowania zapytań do bazy, zasady bezpieczeństwa użytkowania baz danych, baza danych elementem
     integracji systemów informacyjnych, hurtownie danych - cechy, narzędzia eksploracji hurtowni danych, pojęcie data mining, 
     metody data mining, techniki OLAP, baza wiedzy.

Wykład 4. Metodologia projektowania systemów informacyjnych
     Strategia i uwarunkowania informatyzacji, fazy opracowywania strategii projektowania, stosowane strategie IT – outsourcing 
     /inside. Kryteria doboru rozwiązań systemowych dla firmy, systemy biznesowe, systemy powielarne, metodologie modelowania 
     procesów, kastomizacja systemów, udział użytkownika w procesie projektowania systemu – rozwiązania metodyczne stosowane w
     projektowaniu, znaczenie fazy analizy oraz fazy testowania systemu, cykl życia systemu informatycznego,organizacja 
     współpracy użytkownika z analitykami i projektantami systemu, problem ryzyka wdrożeniowego, przyczyny niepowodzenia 
     projektu IT.

Wykład 5. Rodzaje systemów informacyjnych w biznesie
     Rodzaje systemów informacyjnych zarządzania, architektura i funkcje: systemy transakcyjne, systemy wspomagania decyzji,
     systemy elektronicznego obiegu dokumentów, systemy z bazą wiedzy (ekspertowe), techniki sztucznej inteligencji w systemach
     biznesowych, kryteria integracji systemów informacyjnych – zintegrowane systemy informatyczne klasy MRPII, ERP,CRM.

Wykład 6. Systemy informacyjne w biznesie – narzędzia analityczne i zasady użytkowania systemów
     Pojęcie systemu Business Intelligence i Business Analytics i ich rola.
     Interoperacyjność systemów informacyjnych. Rynek produktów informatycznych, zasady licencjonowania i serwisowania 
     systemów, open source, zasady bezpieczeństwa informacyjnego firmy. Aspekty prawne informatyki.

Wykład 7. Organizacje wirtualne i społeczeństwo informacyjne
     Pojęcie wirtualności, cechy organizacji wirtualnej, obszary i modele e-biznesu (rynki elektroniczne, aukcje elektroniczne,
     zasady bezpiecznego handlu elektronicznego, wirtualna bankowość, zasady użytkowania podpisu cyfrowego, infrastruktura
     klucza publicznego), e-government, e-learning (elektroniczne szkolenia w firmie, nauczanie zdalne, otwarte zdalne 
     uniwersytety), telepraca. Społeczeństwo informacyjne - nowa formacja społeczno-ekonomiczna (przegląd określeń 
     współczesnego społeczeństwa globalnego, cechy społeczeństwa informacyjnego, wskaźniki rozwoju społeczeństwa 
     informacyjnego, polskie społeczeństwo informacyjne na tle porównań międzynarodowych).
Bibliografia:
Wykład 1. Wstęp do informatyki gospodarczej, (pod red. A.Rokickiej-Broniatowskiej),Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 
       Warszawa, 2006. (r.4)
      Jerzy Kisielnicki , MIS systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008, wyd.I. (r. 1,2,3).
Wykład 2. Wstęp do informatyki gospodarczej, (pod red. A.Rokickiej-Broniatowskiej),Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 
       Warszawa, 2006,(r.8,9,10).
      Społeczeństwo informacyjne, pod red. J.Papińskiej-Kacperek, PWN Warszawa 2008, (rozdz. 2,3).
Wykład 3. Wstęp do informatyki gospodarczej, (pod red. A.Rokickiej-Broniatowskiej),Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 
       Warszawa, 2006. (r.12,13).
      Jerzy Kisielnicki , MIS systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008, wyd.I. (r.9,10).
Wykład 4. Wstęp do informatyki gospodarczej, (pod red. A.Rokickiej-Broniatowskiej),Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 
       Warszawa, 2006. (r.15).
      Jerzy Kisielnicki , MIS systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008, wyd.I. (r.6,7,8).
Wykład 5. Wstęp do informatyki gospodarczej, (pod.red. A.Rokickiej-Broniatowskiej),Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 
       Warszawa, 2006. (r.14).  
      Jerzy Kisielnicki , MIS systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008, wyd.I. (r.11,12).
Wykład 6. Jerzy Kisielnicki , MIS systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008, wyd.I. (r.3.2, 11, 19).
Wykład 7. Społeczeństwo informacyjne, pod red. J.Papińskiej-Kacperek, PWN Warszawa 2008, (r.1,7,8.1,9). 
       http://www.ibuk.pl/katalog.php?id=48&na=s
      Jerzy Kisielnicki, MIS systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008, wyd. I (r.14,15).
      Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych w Polsce w latach 2004-2006. Informacje i opracowania
       statystyczne GUS, Warszawa 2008 http://www.stat.gov.pl/gus/45_4295_PLK_HTML.htm