POLSKI English
Jesteś w: SGH » Instytuty » Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

(110230-lab) Wstęp do informatyki gospodarczej - laboratorium


Prowadzący zajęcia: Andrzej Sobczak

Zasady zaliczenia:
1. Praca przygotywywana na koniec semestru - indywidualnie przez każdego studenta (80%).
2. Dwa sprawdziany w formie testowej (20%).
Sylabus:
1. Wprowadzenie do problematyki zajęć. Pojęcie systemu informacyjnego.
2. Prezentacja cech hierarchii funkcji i sposobu jej tworzenia. Diagram zależności funkcji. 
3. Diagram przepływu danych (DFD) - wprowadzenie. Diagram kontekstowy.
4. Diagram przepływu danych (DFD) - c.d. 
5. Diagram zwązków encji (ERD) - wprowadzenie.
6. Diagram zwązków encji (ERD) - c.d. Test CRUD.
7. Przechodzenie z diagramu związków encji do modelu relacyjnej bazy danych. 
8. Tworzenie projektu tabeli w programie Access i uzupełnianie jej danymi.
9. Tworzenie tabel i relacji do zadanego przykładu. Uzupełnianie tabel danymi.
10. Kwerendy.
11. Formularze i raporty
12. Kwerendy funkcjonalne i makroinstrukcje jako narzędzia automatyzacji wybranych działań.
13. Realizacja złożonego przykładu.
14. Zaliczenie zajęć

Bibliografia:
1. Materiały dostępne w postaci folii (pliki PDF) udostępniane przed ćwiczeniami.
2. Wstęp do informatyki gospodarczej, praca zbiorowa pod red. A. Rokickiej-Broniatowskiej.
Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004.